Пемза

Пемза (Pumice)

Пемзата в лавова пяна. Тази скална разновидност е добре позната поради своята лекота. Обикновено плава по вода поради наличието на…

серпентинит

Серпентинит (serpentinite)

Серпентинитът е метаморфна скала основно изградена от минерали на серпентиновата група. Антигорит, лизардит и хризотил  (серптентиновата група) са образувани от…

Габро

Габро (Gabbro)

Габрото представлява едрозърнеста, обикновено тъмно оцветена интрузивна магмена скала. Което означава, че се е образувала в следствие бавното изстиване на…

мидест лом

Мидест лом (мидесто напукване)

Ломът на минералите представлява формата и вида на повърхността, по която камъкът се счупва. Той е свойство, тясно свързано с тяхната цепителност….

шист

Шист

Шистът представлява силно фолиирана метаморфна скала (средно-степенен метаморфизъм). Характеризира се от изобилието на плочести или издължени минерали (слюди, хлорит, талк,…

Диорит

Диорит

Диорит е плутонична магмена скала с междинен състав между базичните и киселите скали. Той е видимо кристален и обикновено има…

епидот

Епидот

Епидотът Ca2Al2(Fe3+;Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH) е сравнително срещан тревисто-зелен силикатен минерал. Светло-зеленият му цвят позволява да се отличи от хлоритът, който може да…

земетръсни райони в България

Главни земетръсни райони в България

Всяка една от главните сеизмични зони с регионално значение ще бъде описана по- долу: тип сеизмичност, максимални магнитуди на генерираните…